Oldalsáv

Iskolánk története

Iskolánk Dunaújváros legrégebbi (1955-től működő) szakképző iskolája, melyet az önkormányzat működtet. Jelenleg az iskola két épületében történik az elméleti oktatás. A központi épület - mely 1963-ban épült - a városközponttól kissé távolabb a DUNAFER ZRt. szomszédságában helyezkedik el. Itt kb. 560 tanuló tanul. Iskolánk tagiskolája, másik épületben működik, melyet 1996-tól használunk, a városközpontban található. Itt működik iskolánk Villamos Tagiskolája 400 tanulóval. Mindkét épület megfelelő számú jól felszerelt tanteremmel, folyosóval, zsibongóval rendelkezik. A gyakorlati oktatás különböző vállalati tanműhelyekben folyik. A legnagyobb létszámot oktató tanműhelyet a Dunaferr ZRt. Dunai Vasmű Humán Intézete működteti, a ZRt. önálló vállalategységeinek közös fenntartásában. A legmodernebb eszközök állnak rendelkezésünkre az alapszakmáktól (lakatos, forgácsoló, villanyszerelő, stb.) az elektronikán át, a robottechnika oktatásáig.

Gyakorlati oktatás folyik még A VOLÁN Rt., MÉDIA MIX Kft. tanműhelyében, valamint több kft-nél, kisvállalkozónál.

Mindegyik képzőhelyet a Kamara a gyakorlati oktatásra alkalmasnak találta. Tagiskolánkban az elektronika-elektrotechnika szakmacsoportos orientációhoz, szakmai alapozáshoz, speciális képzéshez, szaktantermeket, műhelyeket és mérőtermeket alakítottunk ki. Jelenlegi tanulóink Dunaújváros és a város vonzáskörzetében, élő szülők gyermekei.

Pedagógus munkánkban a felzárkóztatás, a tehetséggondozás és a képességek kibontakoztatása mindig hangsúlyozottan kiemelt szerepet játszott.

Ugyanakkor végzős tanulóink felsőfokú továbbtanulási aránya - az évente megjelenő hivatalos kimutatás szerint - országos szinten is előkelő helyre rangsorolja az iskolát. Tanulóink zöme természetesen szakirányban tanul tovább, hiszen az iskola elsősorban műszaki pályákra készít fel.

Jelenlegi tanulólétszámunk mintegy 1000 fő, melyből a szakközépiskolai és technikus képzésben: 600 fő vesz részt. Az iskola valamennyi tanulója tanul valamilyen idegen nyelvet. (angol, német)

A felnőtt szakképzésből is kivesszük részünket a város és a régió igényei szerint.

Az iskola nevelőtestülete 80 fős. Pedagógusaink mindig fogékonyak az újra. Többségüket a jobbítás, a változtatás állandó igénye jellemzi. Tanáraink nemcsak átveszik az új oktatási programokat, hanem tevőlegesen alakítják és irányítják ezek kidolgozását.
Ezt példázza:

 • az ADAPTÍV iskola-kísérletben való részvétel
 • a PHARE pályázat megnyerése, melynek részeként a mechatronikai technikus képzést vezettük be
 • az Ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program „A” komponensére benyújtott pályázatunk sikeressége is, melynek elnyerése után részt vettünk a piacorientált szakképzés tananyagterveinek kidolgozásában. Ennek keretében iskolánk elkészítette az automatizálási technikus szak (gépipari szakirány) tananyagtervét DACUM-SCID módszerrel
 • A Szakiskola Fejlesztési Program mindhárom komponensében dolgoztunk és dolgozunk, a szakmunkásképzés megújításán, önfejlesztő iskolaként.

Az országban mindössze 90 szakiskola tudott bekapcsolódni ebbe a munkába. Komoly hírnevet vívtunk ki azzal, hogy a program mindhárom komponensét csak 9 iskola tudta megnyerni. Ezek közül az egyik a mi iskolánk volt. Ezek alapján lehetőség adódott és adódik ma is, hazai és külföldi továbbképzéseken, tanulmányi utakon a széleskörű tapasztalatcserére, módszertani felfrissülésre és a szakmai-pedagógiai látókör szélesítésére.

Az sem hanyagolható el, hogy több tízmillió forint értékben korszerű taneszközöket is nyertünk. A Szakiskola Fejlesztési Program eszközfejlesztésre 78 millió forintot biztosított.

A tantestületben több szakértő és szaktanácsadó, érettségi és szakmai vizsgabizottsági elnök is található.

 

Képzési szerkezet

Az iskola képzési szerkezetét a világbanki szakközépiskolai modell mellett, a technikus- és a szakiskolai (szakmunkás) szakképzés jellemzi, meghatározóan az elektronika - elektrotechnika és gépész szakmacsoportban.
Az 1999-es tanévtől a rendőri pályára előkészítő, rendvédelmi szakközépiskolai képzést is megkezdtük.

Akkreditált Felnőttképzési Intézet vagyunk.

Az Oktatási Minisztérium és Híradásipari és Informatikai Minisztérium Vizsgaközpontjaként működünk.

CISCO Lokális Akadémiaként megkezdtük tevékenységünket, ezzel a legmodernebb amerikai, CISCO - számítógépes hálózatok oktatásának feltételeit teremtettük meg.

A Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Intézetének gyakorlóiskolája vagyunk.

A Veszprémi Egyetemmel kötött szerződés alapján a műszaki informatikai mérnökasszisztens felsőfokúm szakképzésre megszereztük a jogot. A jobb elhelyezkedési esélyek biztosítása érdekében a technikusjelölteknek a következő kiegészítő képzéseket szervezzük: AutoCAD, Mechanical Desktop Power Pack, INVENTOR 7, Pro/ENGINEER WILDFIRE 2.0, CNC, pneumatika, hidraulika, PLC, CISCO, számítógép-kezelő, számítógép használó. A szakmunkásjelölteknek a szakmához kapcsolódó CNC, számítógép-kezelő, számítógép használó, hegesztő, stb. képzést. Az álláskereső technikák megismertetésére is szükség van. Az informatika fejlődése iskolánkat is elérte. Hat korszerűen berendezett számítógéptermünk működik. Kialakítottuk mindkét épületünkben az iskolai számítógépes hálózatot is.

Minden szak, szakma alap, illetve kiegészítő tananyaga az informatika. Számítógépes nyelvi laborokkal is rendelkezünk. Az alternatív energiák oktatásához pályázat segítségével sikerült egy „SZOLÁR BÁZIST” (laboratóriumot) kialakítanunk, ahol a napenergia felhasználásának lehetőségeit ismerhetik meg a mechatronikai-, automatizálási-, erősáramú elektronikai-, műszaki számítástechnikai-, épületgépész technikus, a vízvezeték és központi-fűtés szerelő, villanyszerelő tanulók. Dunaújvárosi Főiskola Pedagógiai Intézetének gyakorló iskolája vagyunk. A mérnöktanár jelöltek pedagógiai és szakmai gyakorlatokon vesznek részt intézményünkben. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisiskolája vagyunk. Külföldi kapcsolatokat építettünk ki, illetve a régieket újraélesztettük.(Göttingen, Osztrava, Kassa szakközépiskoláival.) Minőségbiztosítás. Iskolánk a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program, az IMIP (Intézményi Minőségirányítási Program), valamint a Szakiskolai Fejlesztési Program elveit követő Önértékelési Modell (SZÖM) szerint végzi tevékenységét.

Méréseket végeztünk az iskola szolgáltatásait igénybevevők elégedettségével kapcsolatban.

Szülők és diákok véleményének összehasonlító elemzéséhez a vizsgált területek: oktatás, nevelés, intézményi szolgáltatások, kapcsolattartás.

A tanárok véleményét is kikértük a partneri elégedettség szempontrendszere alapján.

A nem pedagógus alkalmazottak, a fenntartó, a munkaerőpiac, gyakorlati képzőhelyek, Dunaújvárosi Főiskola véleményére is kíváncsiak voltunk.

Mindezek alapján elkészült intézkedési terv meghatározza mindennapi feladatunkat.

 

Pedagógiai Programunkból

Az iskola küldetésnyilatkozatát Szent-Györgyi Albert gondolatainak felhasználásával fogalmazhatjuk meg:„ Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát amit szeretni fog. ”Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy mindenféle paradigmaváltás ellenére léteznek egyetemes emberi értékek, amelyekre stabil személyiség és tudás építhető. Ha válaszolni kívánunk korunk kihívásaira, tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem elegendő a tanórákon kifogástalanul tevékenykedő és az előírt viselkedésmintákat követő gyermeket nevelni. Fel kell készíteni őket a rájuk váró küzdelmekre, a versenyre, amelyek átszövik életünket, gazdaságunkat, mindennapjainkat. Kiemelt nevelési és oktatási feladatok. Nevelési oktatási feladatainkat iskolánk pedagógiai programjában határoztuk meg. Iskolánk szakképző intézmény. Alapfeladatunk a gyermekek nevelése. Ehhez kapcsolódóan kiemelt célkitűzésünk, hogy olyan szakmai tudást biztosítsunk a nálunk végzetteknek, hogy a környezet munkaerőpiacon jelentkező igényeit kielégítsük. A végzett tanulóink felkészültsége olyan legyen, hogy elhelyezkedésüket elősegítse. E célok érdekében az iskola folyamatos kapcsolatot tart a munkáltatókkal, kamarákkal, munkaügyi hivatallal. Pedagógiai programunkban a következő legfontosabb alapelveket határoztuk meg: komplexitás elve, egyenrangúság elve, a pedagógusok vezető szerepe, az életkori és egyéni sajátosságok elve, a különböző közösségekhez tartozás elve, a tapasztalatszerzés elve, a külső hatások elve, a bizalom elve, a következetesség elve, a nevelés ellentmondásosságának elve, a motiváció elve, a koncentráció elve, a szemléletesség elve, az aktivitás elve, a visszajelzés elve.

Személyiségfejlesztés területei:

 • tanulási motívumok fejlesztése,
 • értelmi képességek fejlesztése,
 • szociális képességek fejlesztése,
 • egészséges és kultúrált életmódra nevelés,
 • kulturális alapkészségek elsajátításának támogatása,
 • munkaerő-piaci igényeknek megfelelés (elmélet, gyakorlat),
 • a kommunikáció megtanítása,
 • vállalkozási képességek fejlesztése,
 • lehetőségeihez mérten a speciális kompetenciák fejlesztése (tehetségfejlesztés)

Fontos feladataink még a teljesség igénye nélkül:

környezeti, környezetvédelmi nevelés, hazafias nevelés, hagyományápolás, a piac és a gazdasági környezet igényeinek figyelemmel kísérése a képzés tartalmában és az iskolafejlesztési tevékenységben, hagyományos keretek közt korszerű, részben alternatív oktatás, a fiatalok személyiségfejlődését elősegítő (pozitív irányú) és nem korlátozó iskola megvalósítása, gyermekközpontúság az alapozásban, teljesítményközpontúság a középiskolában és a szakképzésben. Gyermek és ifjúságvédelem. Az egyre növekvő létszámú hátrányos helyzetű, valamint veszélyeztetett tanulók kiszűrése és nyilvántartása igen komoly feladatot jelent. Tanév elején az ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökökkel felméri a hátrányos és veszélyeztetett tanulókat. Az ifjúságvédelmi felelős nyilvántartást készít és jelentést küld az önkormányzat illetékes szerveinek. Ez a felmérés az egyik alapja a tankönyv- és egyéb segélyek, valamint az ingyenes könyvek szétosztásának is, hisz tanulóink igen nagy része anyagilag is veszélyeztetett.

Miután tanulóink közel fele vidékről jár be, így kapcsolatot tartunk a városkörnyéki önkormányzatokkal is.

Az osztályfőnökök az ifjúságvédelmi felelőssel együtt figyelemmel kísérik a regisztrált tanulókat, családlátogatást végeznek, ha szükséges, intézkednek.

A hátrányos helyzetű tehetséges tanulókat az iskola mellett ilyen céllal létrehozott alapítvány (Dunaferr Iskola Tanulóiért Alapítvány) is támogatja különféle pályázatokkal, ösztöndíjjal.

Iskolánk munkájának tökéletesítésére igénybe veszi - az önkormányzat illetékes szervein kívül - más intézmények szolgáltatásait is. Így például az Egészségmegőrzési Központ, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő Központ, a Nevelési Tanácsadó által biztosított segítséget, stb. Ehhez az anyagi fedezetet pályázatokkal biztosítottuk. Kapcsolattartás a szülői szervezetekkel. Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy megfelelő kapcsolat alakuljon ki a szülők és az iskola vezetői, pedagógusai és dolgozói között.

Az együttműködés tartalmát és formáját évente az iskolai munkaterv, illetve a szülői szervezet munkaprogramjának egyeztetésével állapítjuk meg.

Az osztályok szülői munkaközösségeivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot. Kapcsolattartás a szülői értekezleteken, illetve az évente két alkalommal szervezett fogadónapon lehetséges. Beiskolázás, az iskola keresettsége. Az intézmény keresettsége az ellátandó és vállalt feladatoktól függ. Az iskolánkban oktatott szakok szakmák, jellegüknél fogva keresettek a gazdaságban. Európai Uniós tagságunkkal megjelent a külföldi érdeklődés is irántunk. Személyesen kerestek meg bennünket.

A CERN az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Részecskefizikai Laboratóriuma Svájcból továbbra is kínál álláshelyeket végzett tanulóinknak. Általánossá vált a szakmunkás utánpótlás hiánya. Sok a hiányszakmát is oktatunk. (forgácsoló, olvasztár, hengerész). A Dunaferr Rt. új tulajdonosa nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás képzésére. Tanulóknak nyújtott plusz szolgáltatások. Tanulmányi versenyeket szervezünk. Felkészítjük őket, humán és szakmai tantárgyakból egyaránt.

További szolgáltatásaink: könyvtárhasználat, számítástechnikai teremhasználat, Internet, álláskereső tréning, stb. Egyéb szabadidős tevékenységek. Ebbe a kategóriába sorolt tevékenységek a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését szolgálják, melyek nagyrészt megegyeznek a diákönkormányzat tevékenységi körébe tartozó feladatokkal.

Ilyenek például az osztálykirándulások, klubdélutánok, osztályok és szakmák közötti sportversenyek, az egyéb osztály- és évfolyamrendezvények. A tanulmányi kirándulások a szakmai kitekintésen, tapasztalatszerzésen túl egy-egy hétvége hasznos eltöltését is jelentik.

Vakációs kínálatok közül a téli szlovákiai sítúra, a nyári vizitura, gyalogos vándortáborok az iskola hagyományaihoz tartoznak. Nem ritka a horgásztábor sem.

Év közben többen erdei iskolai foglalkozásokon is részt vehettek.

Színházlátogatás szervezése évi 4-5 alkalommal történik.

Tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, továbbjutók nevezési díjának biztosítása
tankönyvtámogatás, ingyen tankönyv, étkezési hozzájárulás a plusz szolgáltatások közé tartozik. Tanulóknak nyújtott plusz szolgáltatás fedezetének megteremtése. Iskolánk létrehozta a Dunaferr Iskola Tanulóiért Alapítványt. Ez sok mindenben segíti a fedezet megteremtését.

A mindennapi testedzés, a tömeg és versenysport körülményeinek jobbá tétele érdekében megalapítottuk a Dunaújvárosi Diáksport Egyesületet (DDSE). Az egyesület az iskolával kötött szerződés alapján vállal feladatot az egészséges életmódra nevelésből, a mindennapi testedzés feltételeinek megteremtéséből. Ezzel olyan feladatokat is megoldhatunk, melyekre másként fedezet nem jutna.

A pályázatok ezt a célt is szolgálták.

Iskolánkban közel 1000 diákot tanít a közel 80 főből álló tantestület. Célunk, hogy valamennyi képzési formában naprakész, tájékozott szakembereket képezzünk.

Arra törekszünk, hogy végzett tanulóinknak elhelyezkedési gondjai ne legyenek. Ennek a célnak az érdekében kiegészítő ismereteket is adunk a szakmákat tanulóknak (számítástechnika, CNC programozó és gépkezelő, darukötöző, PLC programozás, hegesztés, hidraulika, pneumatika, CISCO nemzetközi hálózatépítési végzettség).

Az oktatást segítő eszközparkunkról

Célunk a gyors és rugalmas alkalmazkodás a gazdaság igényeihez. Ennek érdekében képzésünk eszközhátterét folyamatosan fejlesztjük. Néhány kiragadott példa a már működőkből:

 • számítógépes szaktantermek Internet használatával
 • automatika laboratóriumok (pl.: pneumatika, hidraulika, PLC stb.)
 • korszerű technikával felszerelt gépész és villamos mérőtermek
 • A Dunaferr ZRt. Humán Intézet Tanműhelye korszerű gépparkkal áll a rendelkezésünkre
 • A számítógéppel integrált gyártórendszerben CNC gépek, robotok, optikai mérőrendszer segíti a gyakorlati oktatást
 • Angol, német és francia nyelvet tanulhatnak a diákok a nyelvi laboratóriumokban
 • A szaktantermekben videólánc működik
 • Az Internet műholdas elérése is biztosított. Ezáltal pillanatok alatt letölthetők a legkülönbözőbb tanulást segítő anyagok
 • Az emelt szintű érettségire való felkészülést CD-s multimédia programokkal segítjük.
 • A színvonalasabb angol nyelvtanulást amerikai nyelvi lektor segíti
 • A mechatronikai technikus szakon világbanki program tanterveinek a felhasználásával folyik a képzés 1996. szeptembere óta.
 • Az automatizálási technikus szakunkon (gépipari szakirány) az iskola mérnöktanárai által kidolgozott DACUM, munkakörelemzésen alapuló, modulrendszerű tananyagot tanulhatnak technikusjelöltjeink.
 • Igényesen felszerelt kondicionáló terem, teniszpálya és sportudvar várja az edzeni vágyókat.
 • Az önvédelmi sportokat kumite világbajnok és Japánból, dzsúdó edző oktatja.

Egyebek

A nyelvtanulást az Egyesült Államokból nyelvi lektor segítette.

Az önvédelmi sportok oktatásához és a rendvédelmi képzés segítésére, az iskolai testnevelés színesítésére Japánból sikerült tanárt (dzsúdó edzőt) biztosítanunk.

Minden profilunkba vágó városi, megyei, országos diákolimpiai sportversenyen indulunk és jó eredményeket érünk el (foci, kézilabda, atlétika)

Az önvédelmi sportok teret nyertek iskolánkban

Magunk is szervezünk. Alapító gazdái vagyunk az INTERCISA kézilabda tornának. Dunántúli szakképző iskolák számára szerveződik minden évben

Bensőséges ünnepségen köszöntjük minden évben az iskola jó tanulóit, jó sportolóit, kiváló közösségi munkát végzőket. Évente átlagban 75 tanuló jogosult részt venni ezen a „Colás-fogadás”-on.

ESHA SCHOOL FOR EUROPE

Magyar Szakképzési Társaság (MSZT)

Magyar Épületgépészek Szövetsége

Műszaki Oktatási (Kamara) Egyesület

Dunaújvárosi SZC

DUNAFERR
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

H-2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.
+36 25 413 842
+36 25 403 383
titkarsag@dunaferriskola.hu

H-2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 13.
+36 25 409 821
+36 25 409 821
tagiskola@dunaferriskola.hu